3. februar 2006

 

Fylkesledersamling 6. - 7. februar
Fylkeslederne samles på Gol 6. - 7. februar. Fra programmet nevnes: Rapport fra fylkene, verving, utvikling av seksjonen.
Det sentrale styret i SKA avholder møte i forkant av samlingen.

Skolesekretærkonferanse
1. og 2. februar arrangerte firmaet Confex konferanse i Oslo for kontorsekretærer i skolen. Seksjonsleder Gerd Eva Volden innledet om endringene i arbeidsmiljøloven og om innhold og kvalitet i skolesekretærjobben. 150 skolesekretærer fra hele landet fikk en god innsikt i Fagforbundets holdninger i disse spørsmålene. Forhåpentligvis fikk deltakerne som ikke allerede er medlemmer, lyst til å organisere seg i Fagforbundet. 

Prosjektet ebygg 2009
Dette er et prosjekt i Forum for Innovasjon og handler om innføring av digital byggesaksbehandling i kommunene. Fagforbundet er en svært sentral aktør. Vår målsetting er å sørge for økt kvalitet på tjenesten og en bedre tjeneste. Dette mener vi det kan bli rom for når denne tjenesten blir fullt ut digitalisert (elektronisk). Vi får en stor utfordring med yrksefaglig utvikling på dette området. Opplæring av medarbeiderne blir svært viktig. Det er plukket ut fire prosjektregioner. Orkide-samarbeidet i Kristiansundområdet, SÅTE, i Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal og Åmot, Smart-samarbeidet i Stavangerområdet og Nedre Romerike. Til sammen utgjør dette 27 kommuner. De berørte tillitsvalgte vil få informasjon fra Fagforbundet og ikke fra kommunen. Modelkommunemetodikken skal legges til grunn for gjennomføringen av ebygg-prosjektet. Les mer om prosjektet på disse internettsidene:
http://www.innovaforum.no/Byggesak/byggsak_bakgrunn.htm

NAV-reformen
NAV-interim har iverksatt en rekke prosjekter som skal utrede de ulike sider ved NAV-reformen. NAV-interim, er forøvrig interimorganisasjonen for den nye arbeids- og velferdsetaten som skal fungere inntil det nye direktoratet blir etablert 1.7.2006. Fagforbundet er representert i et prosjekt som skal vurdere de forskjellige funksjoner i førstelinjetjenesten ved etablering av de lokal arbeids- velferdskontorene. Noen viktige spørsmål som prosjektet skal vurdere er ekspedisjon og kanalisering, veiledning og egenaktivitet og kortidsoppfølgingen av brukerne. Fagforbundets representant heter Dag Ove Rognmo, har lang erfaring fra arbeid på sosialkontor i Oslo. Dersom du ønsker mer informasjon om prosjektene kan du gå inn på NAV-interim sine nettsider:
http://www.nav-interim.no/nav/

Regionalisering
A
rbeidet med regioner vil bli en viktig oppgave for hele Fagforbundet og LO i tida framover. Fagforbundet vil vektlegge hensynet til medlemmene, demokrati og kvalitet. Fagforbundet vil samordne arbeidet med LO og utfordrningene står i kø. Mer informasjon om utviklingen i denne saken som vil berøre mange av medlemmene i SKA kommer.

S
ekretærgruppa valgt
På styremøte 9. desember ble disse medlemmene oppnevnt: Kjell Skarheim, Risør, Berit Aastvedt, Fyllingsdalen og Lise Kristengård, Tornes. Et medlem vil bli oppnevnt på styremøtet 6. februar. Mer informasjon om sekretærgruppa sitt arbeid blir lagt ut på hjemmesiden til SKA:
http://www.fagforbundet.no/ska

Nytt kaffekurs
Nok et temakurs er klart fra SKA-administrasjonen. Dette tar utgangspunkt i rapporten "Den nye sekretæren" og du finner det sammen med de øvrige kaffekursene på hjemmesidene til SKA.


Kontaktinformasjon SKA-administrasjonen

 

Tlf. 23 06 40 00

 

 

 

Avdelingsleder:               Fredrik Hellstrøm
Rådgiver:                       Karin Lund

 

Rådgiver:                       Wera Kristiansen

 

Kontorsekretær:              Inger Knarud 

Nyhetsbrevet legges ved i pdf-format (krever at du har Acrobat Reader på datamaskinen). Det blir også tilgjengelig på
 

 

 

Hjemmesidene til SKA
http://www.fagforbundet.no/skanyheter/


 
 
Utgitt av Fagforbundet, Informasjonsavdelingen. Kontaktperson:
Bård Jakobsen Telefon: 23 06 43 34

 

 

 

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia