Fagforbundet i Stortinget
 
Informasjonsavdelingen 14/12/2007
 
En viktig del av Fagforbundets virksomhet består i å påvirke beslutninger som angår medlemmene og innbyggerne. Den 13. desember var det åpen høring i Stortinget om vann- og avløpsstrukturen i Norge. Fagforbundet var til stede, og etter høringen la vi igjen dette brevet til stortingsrepresentantene.

Åpen høring i Stortingets Kommunal- og forvaltningskomité 13. desember - dokument 8:91 Lov om vann- og avløpinfrastruktur.

Fagforbundet støtter forslaget om en ny lov som sikrer at vann- og avløpinfrastrukturen forblir heleid av det offentlige i all framtid.

Vann- og avløpinfrastruktur er absolutt nødvendig for å gi innbyggerne gode og trygge livsvilkår. Rent vann, tilgjengelig for alle, er i mange deler av verden et nærmest uoppnåelig mål.  Rent vann er av høyeste viktighet for å sikre folkehelsa og er av så stor betydning at styring av vannforsyningen er avgjørende i et helsemessig aspekt.

Fagforbundet mener at tilgang til rent vann er en menneskerettighet og at vann ikke er en handelsvare. Globalt er det en kjempeutfordring å gjøre vann tilgjengelig for verdens fattige og dermed sikre deres helse og gjøre dem i stand til å bruke tid på produktivt arbeid eller skolegang i stedet for å bruke store deler av dagen på vannleting.  Dette er også et kjønnsspørsmål da storparten av de som skaffer de fattige vannet er jenter og kvinner.

Å bringe private aktører inn i vannforsyningen har ikke vært noen suksess og har knapt bidratt til å gi flere fattige vann. De store sprangene framover har vært når offentlig utbygging har vært prioritert.

Norske vannforsyning står overfor store utfordringer med fornying av infrastrukturen for å kunne husholde bedre med vannet.   De nødvendige investeringene for en fornyelse av infrastrukturen vil koste opp mot 500 milliarder kroner totalt.  En slik langsiktig kjempeinvestering kan bare det offentlige planmessig iverksette, og det offentlige vil også få svært mye bedre lånebetingelser enn private utbyggere.  Dette vil igjen gi en rimeligere vannforsyning.

Organisasjonsformen for vann- og avløp har endret seg de siste årene. Ulike selskapsformer er mer framtredende.  Det er viktig å ha en organisering som gjør at politikerne fremdeles har et avgjørende ord med i laget når man skal velge driftsform.  Derfor må ikke organisasjonsformen bli slik at internasjonale avtaler tvinger norske myndigheter til konkurranseutsetning eller salg.  En lov som slår fast at infrastrukturen skal være offentlig eid er viktig for langsiktig planlegging og investering.

En offentlig kontroll og eierskap over vann- og avløps infrastrukturen vil i stor grad være en betingelse for at det offentlige på en tilfredsstillende måte skal kunne ivareta ansvaret for en intakt og velfungerende infrastruktur som er nødvendig for ivareta kritiske samfunnsfunksjoner, samfunnets grunnleggende behov og befolkningens trygghetsfølelse.

Vann- og avløpinfrastrukturen er et naturlig monopol, det er ikke fornuftig å bygge konkurrerende anlegg.  Dette gir store muligheter for samordning og kvalitetsheving gjennom kunnskapsoverføring mellom de ulike produksjonsanleggene.  I offentlige regi vil kunnskap være en felles ressurs, og ikke et konkurransefortrinn som må holdes internt. De mange offentlige anleggene kan utnytte hverandres kunnskap på en unik måte.

Velferdsstaten er basert på prinsippet om å yte etter evne og få etter behov. Offentlig sektor er bærebjelken i velferdsstaten, og velferdsordningene skal eies, finansieres og drives av det offentlige. Trygge, godt kvalifiserte og motiverte offentlig ansatte gir de beste tjenestene. De kjenner behovene og mottakerne av tjenestene best, og har kompetansen. Dette gir det beste grunnlaget for rettferdig fordeling. Privatisering, konkurranseutsetting og utskilling av offentlige tjenester bygger ned velferdsstaten, og er ikke løsningen på framtidas utfordringer

Fagforbundet har vært med på å legge til rette for ordninger med systematisk kunnskapsutveksling mellom offentlige og ikke-profittbaserte operatører innen vann- og avløpsektoren.  Denne kunnskapsutvekslingen skal foregå både nasjonalt og internasjonalt. Vi er overbevist om at samarbeid om kunnskap er veien til bedre kvalitet.

Om man samtidig  sørger for et offentlig eierskap som letter investeringskostnadene, vil man ha et godt utgangspunkt.  Det er viktig også å påpeke at det ikke bare er penger som er problemet her, man trenger også personell som kan utføre fornyingen av infrastrukturen. I dag mangler man tilstrekkelig fagfolk for å sette i gang en massiv fornying.

Fagforbundet finner det også nødvendig å påpeke at offentlig eierskap og kontroll over infrastrukturen ikke er nok.  Også når det gjelder drift er det viktig at det offentlige har kontroll og står som en garantist for like tjenester, tilgjengelige for alle.  Dersom vann er en rettighet og ikke en handelsvare, kan vi heller ikke tillate at noen skal gjøre fortjeneste på vann i noe ledd i prosessen.

Fagforbundet støtter det framlagte lovforslaget og ønsker å være en partner når norske kommuner står foran en enorm oppgave med fornying av infrastrukturen.

Les lovforslaget

 
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia