Nytt fra Seksjon samferdsel og teknisk nr 9, uke 51
 
Juned Akhtar 17/12/2007
 
I denne utgaven av SST nytt kan du blant annet lese om styremøte 23. november, sammendrag av faggruppemøtene, landbruksvikarordningen, endringer i administrasjonen og brannkonferansen 2008.

Styremøtet 23. november 07
- Referatene fra faggruppemøtene ble gjennomgått
- Status for Kursplan bad ble drøftet
- Seksjonsstyret anbefaler at to fra seksjonsstyret, tre fra faggruppa deltar på renholdskonferansen på Færøyene august 08.
- Seksjonsstyret diskuterte forholdet mellom NS INSTA 800 og MSO.
- Landskonferanse i Seksjon samferdsel og teknisk finner sted i dagene 6.- 8.oktober 2009 på Gardermoen.
- Faggruppe 1 vann og avløp ble utvidet med en person, Cato Brynildsen fra Østfold.
 
Seksjonskonferanse i Østfold
I begynnelsen av desember ble det avholdt seksjonskonferanse i Sarpsborg. Hovedfokus var rammemodellen og organisasjons-og evalueringsprosjektet 2005-09.

Et av hovedtemaene var sammenslåingen og  organiseringen av forbundet i seksjoner og hvorvidt dette hadde fungert etter intensjonen. Formålet med opprettelsen av Fagforbundet og seksjonene var blant annet å kunne oppnå en størrelse for gjennomslagskraft og samtidig kunne ivareta de ulike yrkesgruppenes interesser gjennom seksjonene.

Seksjonene skal også fremme yrkestilhørighet-og felleskap og se muligheten for økt rekruttering av uorganiserte. Her spiller de lokale foreningene en viktig rolle og deres kunnskap om lokale forhold bør utnyttes.

Man kan bruke yrkespersonell som representasjonspersoner, særlig for å kunne rekruttere nyutdannede og imøtegå utfordringen vedrørende økt utdanning blant yngre mennesker. Fordelene må framheves og Fagforbundet synliggjøres.

Hovedsatsningsområdene til seksjonen i fylket ble også presentert, og omfatter lønnspålegg i forhold til konkurranse fra det private, rett til heltid, lønn for videreutdanning, seniortiltak og arbeidet med å bevare AFP på dagens nivå.

Faggruppemøter

29. og 30 oktober kollektiv Følgende punkter ble gjennomgått i møtet:
Rapport fra byene, bransjeavtalen, tariff 2008, pengene bort fra vogna og mulighet til å arbeide etter fylte 70 år.  Neste møte er planlagt februar 2008.

5. og 6. november Havn
Faggruppa fikk omvisning i Oslo havn og et møte med havnedirektøren i Oslo, Anne Siugrid Hamran. Mange nyttige innspill til diskusjonene om byhavnenes framtid.

Gruppa har startet arbeidet med å lage en info-folder for havneansatte, og planlegger å arrangere en fagkonferanse i løpet av andre halvdel av 2008.

Etter å ha kartlagt hvordan man kan ta fagbrev som kranfører, vil gruppa også utarbeide en liten veileder som beskriver framgangsmåten.

12. og 13. november Renhold og vaskeri 
Gruppa har ferdigstilt et stort arbeid med både info-foldere og HMS-veiledere for både renhold og tekstilrenhold. Alle disse fire trykksakene vil foreligge ganske snart etter nyttår.

Gruppa diskuterte litt rundt NS INSTA 800 og hva slags informasjon som er nødvendig angående denne.

13. og 14. november Vaktmestere
Følgende saker ble diskutert i faggruppen; Gjennomgang av det arbeidet faggruppen har arbeidet med den siste tiden, handlingsplan for det videre, fordeling av oppgaver,

Sikkerhetshåndboken, tariff 08,
gjennomgang av møte med NRL og NVEF 07.11.07 angående fagbrev

Sikkerhethåndsboken ble ferdig skrevet, og er sendt til informasjonsavdelingen for korrekturlesing.

14. og 15. november Feiere
Faggruppe 1 feiere har fått ny sammensetning; Mona Larsen,  Mehmet Yildirim, Hildegunn Gram, Lars Herneback og Jan Espeseth.

Ivar Eriksen var spesielt invitert i forbindelse med hans avslutning for lang tro tjeneste i Fagforbundet.
 
Mona Larsen informerte om hva faggruppa tidligere har arbeidet med. Som blant annet er:
· kontakt med utlandet via ICU. Disse møtene dreier seg om felles utfordringer som Lovverk innen faget/yrket, utdanning, arbeidsmiljø,  tekniske saker innen faget og samhold på tvers av lande grenser.
· tariff, kommet med innspill til forhandlingsavdelingen slik at Fagforbundet best mulig kan ivareta feierenes interresser med lønn samt at feierne har følt seg forbi gått vedrørende lønnsforhandlinger.
· Gruppen har arbeidet med ny læreplan.

10. og 11. desember Park Idrett og Bad
Faggruppen hadde et konstituerende møte 10. - 11. desember. Gruppen betår idag av følgende personer: Siri Øymoen, Rita Helen Nilsen, Hilde Hagli og Geir Berntsen. Faggruppens kontakt inn til styret er Odd Haldgeir Larsen.

Andre Møter
Dyrepleierne har gjennom seksjonen bedt om møte med Mattilsynet, som er delegert tilsynsansvar etter Dyrehelsepersonelloven. Møtet ble holdt 9. november.

Konklusjonen var at dyrepleierne gir tilsynet en skriftlig framstilling av problematikken, og tar kontakt med veterinærenes organisasjoner med sikte på å trekke dem med i en videre prosess i forholdt til Mattilsynet.

E-konferansen
De vel tretti deltakerne på konferanse fikk med seg mye ny informasjon i løpet av de to dagene. Den første dagen var det professorer fra NTNU som innledet om noen av de potensielle nye energikildene som finnes. Konklusjonen var klar, Norge har et enorm potensiale for å utvikle miljøvennlige energikilder.

Seksjonen er godt fornøyd med konferansen. Målet var å nå ansatte i energibransjen for å spre kunnskap om energi- og miljøspørsmål. Som en del av handlingsprogrammet så er vi generelt opptatt av klima.

Fagbrev for Vann og avløp
Fagforbundet og NORVAR ønsket velkommen til møte. Formålet med møte var å diskutere et eventuelt behov for kompetanseløft for ansatte innen VA- sektoren. Følgende punkter kom frem under diskusjonen:
-Vann og avløpssystemet (VA) er avhengig av kompetent arbeidskraft. Det er store rekrutteringsproblemer i sektoren. Om ti år vil det være en absolutt krise. Dette gjelder både på ingeniørsiden og på driftssiden.

-Det ble uttrykt ønske om å etablere et fagbrev for VA. Både for å øke rekrutteringen og for å tilfredsstille bransjens behov for kompetanse. KS presisterte at et Fagbrev ikke bør dannes kun for å løse rekrutteringskrisen, og at også andre løsninger bør vurderes.

Situasjonsbeskrivelen i forhold det faglige behovet ble beskrevet av Fagforbundet og rekrutteringssituasjonen av NORVAR.


Brannmøte i drammen
Som følge av fokuset på rekruttering av deltidsbrannmannskap er det blitt avdekket problemer knyttet til medlemsregistrering og lokal organisering. Et møte i Drammen 5. desember tok sikte på å løse det siste punktet for det lokale brannmannskapet.

Brannvesenet i Drammen er organisert gjennom et interkommunalt brannvesen, bestående av både heltid-og deltidspersonell.

Det ble også framsatt løsninger for utfordringer knyttet til møte-og representasjonsvirksomhet, hvor det hovedsaklig ble lagt vekt på en ryddighet i forhold verv som tillitsvalgt og fagforeningsleder.

Dette for å ivareta de ansattes interesser på en mest mulig hensiktsmessig måte.

De tekniske problemene knyttet til medlemsregistrering vil være en prioritet i tiden framover.

Møte med LO
LO ønsker å få ryddet opp i renholdsbransjen gjennom et politisk fokus på utfordringene i renholdsbransjen, og har derfor satt igang et forsøksprosjekt som skal bidra til å belyse og løse problemene.

Fagforbundet vil delta i fellesaktiviteter knyttet til dette og vil i samarbeid med LO og Arbeidsmandsforbundet arrangere en felles konferanse tidlig høst 2008.

Hovedfokus på konferansen vil blant annet være være saker knyttet til svart arbeid, konkurransevridning, sosial dumping, arbeidsforhold for arbeidsinnvandrere og  INSTA800.

Konferansen vil være en en-dags konferanse og tar sikte på å at spesielt tillitsvalgte får anledning til å delta. Konferansen har som mål å tegne et bilde av virkeligheten og det planlegges en paneldebatt med politisk deltagelse.

Nærmere informasjon om konferansen vil foreligge på en senere tidspunkt.

Landbruksvikarordningen
Ny Landsdekkende landbruksvikarordning fra 01.01.08. Fagforbundet har nå satt i gang et arbeid for å få ut informasjon til medlemmer, tillitsvalgte og kompetansesentrene.

Vi kartlegger også hvor mange medlemmer vi har og geografisk plassering.

Kompetansesentrene har fått tilsendt lister over de 82 yrkesaktive medlemmene vi har funnet i fane 2. Videre er det laget et skriv med informasjon om spørsmål knyttet til virksomhetsoverdragelse som er sendt ut til kompetansesentrene.

Denne informasjonen bør formidles til tillitsvalgte i de berørte kommuner. 

Brannkonferansen 2008
Brannkonferansen 2008 vil bli avholdt i Trondheim 9. - 10. april. Det vil bli sendt ut informasjon, program og invitasjon til det enkelte korps, itillegg til at det legges ut på vår nettside. Påmelding vil være i begynnelsen av januar 2008

Vann
Seksjonen vil sette ned en faggruppe 3 som blant annet vil se på vann som offentlig eie samt etterslepet av vedlikehold av rørnettet.
 
Kom med innspill
Har du innspill, spørsmål eller ideer som gjelder Seksjon samferdsel og teknisk, så ta kontakt med administrasjonen.

Kan du bidra til nytt materiell, gode historier om tiltak, eller savner du informasjonstiltak, ta kontakt med administrasjonen.

Tips til artikler i Fagbladet, kan meldes til SST sin kontakt person i bladet:
mailto:per.flakstad@fagforbundet.no


Endringer i avdelingen
Gry Bjørnstad-Hernandez går ut i svangerskapspermisjon fra 30. januar 2008. Juned Akhtar er konstituert avdelingsleder i permisjonstiden.

Seksjonen har fått tre nye medarbeidere, det er Carl Ivar Delingsrud, Karianne Hansen Heien og Mette K. Haugen. Du kan lese mer om deres arbeidsområder på vår nettside i januar.

Seksjonen vil benytte anledningen til å ønske alle en riktig god jul og godt nytt år.

Vi gleder oss til å ta fatt på 2008 og de utfordringene det bringer.

 
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia