Nytt fra Seksjon samferdsel og teknisk nr 1, uke 5
 
Juned Akhtar 28/01/2008
 
I denne utgaven av SST nytt kan du blant annet lese om styremøte 14. januar, dyrepleiere, INSTA 800, Frisørmøte i Brussel, Y-nemdsamling, trafikkbetjenter, Brannkonferanse 2008, Renholdskonferanse, stipend og endringer i administrasjonen.

Styremøtet 14. - 15. januar
Følgende ble saker ble drøftet i styremøte:
· Referat fra møte med samferdselsdepartementet
· Årskonferanse Brann 2008 ble gjennomgått
· Styret støtter initiativet fra LO om fokus på muskel og skjelettlidelser hos ansatte i renovasjonssektoren
· Unni Myrvold fra styret ble valgt som Fagforbundets varamedlem til Standard Norge, INSTA 800.
· Det er satt i gang planlegging av en landsomfattende renholdskonferanse.


Dyrepleiere ønsker avklaring
Seksjonen har mottatt et ønske fra flere dyrepleiere vedrørende en avklaring av krav til kompetanse og ansvarsforhold.

Mange dyrepleiere opplever usikkerhet vedrørende sine arbeidsoppgaver knyttet til sin kompetanse og hvilket ansvar de har i forhold til veterinæren på stedet. Seksjonen har arrangert et møte med både dyrepleiere fra Veterinærhøgskolen og Den Norske Veterinærforeningen (DNV), hvor dyrepleiernes ønske om avklaring ble presentert.

I et samarbeid med DNV vil dyrepleierne utarbeide et skriv til Mattilsynet hvor både saken blir presentert og at ønske om en avklaring blir tatt videre. Det vurderes om en konkretisering av dyrehelsepersonelloven er fordelaktig, i form av et hefte som kan distribueres.


Veien videre med NS INSTA 800
Fagforbundet ønsker å sette søkelys på renholdsstandarden NS INSTA 800 som den foretrukne renholdsnormen blant sine medlemmer. Fagforbundet inviterte Norsk Standard, Pronorm og SINTEF til et møte for å diskutere framgangsmåte og felles mål for promotering av standarden.

Gruppa ønsker å få til et bredt samarbeid med andre deler i bransjen. Seksjonen ønsker både å imøtegå den negative markedsføringen av NS INSTA 800 brukt i promoteringen av andre renholdsnormer og å markedsføre NS INSTA 800 som den eneste renholdsstandarden. Fagforbundet mener standarden er den beste renholdsnormen i forhold til blant annet konkurranseutsetting og kvalitet.

Frisørmøte i  Brussel - sosiale dialogen
Fagforbundet og Frisørenes Fagforening deltok med en representant hver. Planene for 2008 ble gjennomgått, og det er særlig to temaer det skal jobbes med:

1. Utdanning:
EQF - European Qualification Framework prosjektet og treningsprogram til EU-sertifikatets level B.

2. Helse og sikkerhet:
Det er satt ned egne arbeidsgrupper som skal jobbe med disse, som blir ledet av henholdsvis Raymond Seymour fra National Hairdressers´ Federation i Storbritannia og Ittalo fra Frisørenes Fagforening i Belgia.

EQF - København
Fagforbundet skal være med i en arbeidsgruppe støttet av EU Kommisjonen og i regi av Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund.

Målet er å få ikke-formell frisørutdanning der EQF-prosjektet benyttes som middel for å på sikt godkjenne ikke-faglig men yrkesrettet  utdanning, med det Europeiske Frisørsertifikat som eksempel

Grønnfrisør -møte
Fagforbundet vil denne våren sette fokus på Grønn Frisør og en mer miljøvennlig frisørhverdag.

Det ble avholdt et møte i Fagforbundet sine lokaler 21. januar der inviterte fra Frisørenes Fagforening, Norsk Frisørmesterforbund, Forbrukerrådet, SIFO, Miljøfyrtårn, og Fagforbundet, samt deltakere fra Danmark, diskuterte hvordan prosessen skal tas videre.


Energikonferanse på Sørmarka i regi av Naturvernforbundet 26. og 27. januar
Temaet var "Klimakutt – hvilke tiltak rår vi over i vårt nærmiljø?" og seksjonen var representert ved Mette Haugen..

Det var fokus på energieffektivisering, og sertifisering av nye, samt renoverte bygg. I sammenheng med dette, stilles det høye forventninger til den nye plan- og bygningsloven som kommer til våren.

Kjetil Bjørklund fra KS fortalte om deres satsning på området Grønne Energikommuner, og Tore Rolf Lund, Miljøleder i Horten Kommune, kom med eksempler fra Hortens vellykkede prosjekt som foregangskommune. Han kom også med råd om om hvordan starte miljøvennlige endringsprossesser.

Y-nemndsamling Gardermoen 7. - 8. januar
De to nyansatte rådgiverne i administrasjonen, Karianne Heien Hansen og Mette K. Haugen deltok på Y-nemndsamling på Gardermoen.

Her fikk kursdeltakerne en innføring i y-nemndas arbeid, og hvilken rolle Fagforbundet skal spille i denne sammenheng. Nestleder Gerd Kristiansen påpekte at "Fagopplæringen i Norge er en integrert del av utdanningssystemet og en likeverdig del av videregående opplæring. Siden fagopplæringen for en stor del foregår i arbeidslivet, er denne delen av utdanninga et felles ansvar for offentlige myndigheter og arbeidslivets parter.

Arbeidslivets parter skal ha en særlig innflytelse over innholdet i opplæringa, og at departementet skal forholde seg til partenes kompetanse.  Et hovedspørsmålet i den forbindelse er hva slags kompetanse som er best egnet til å møte arbeidslivets krav." 

Plogspissyrkene
SST har valgt Brannsjef og renholder som to yrkesgrupper det skal fokuseres ekstra på fram mot Landsmøte. Dette prosjektet skal ploge vei for hvordan vi skal arbeide med alle yrkesgrupper i Fagforbundet.

De viktigste målene for prosjektet er:
· Det skal satses å få medlemsregisteret så nøyaktig og feilfri som mulig. Sikre at Fane2-ansvarlige kartlegger grundig, og registrerer disse 8 yrkene riktig i Fane2.
· Styrke seksjonsarbeidet på alle nivå. Sikre suksess i forhold til de valgte yrkene. Inspirasjon for videre arbeid med andre yrker.
· Bruke og videreutvikle etablerte nettverk organisatorisk
Mer informasjon kommer om prosjektet kommer.

Kursplan Bad
Kursplan for ansatte i bade- og svømmeanlegg har vært under utvikling i lang tid, og nærmer seg nå ferdigstillelse.

Fagstigene er et resultat av et samarbeid mellom Landslaget for park-, idretts- og friluftsanlegg, og Fagforbundet. Det blir en offisiell markering i forbindelse med Sikkerhetskonferansen i Sandnes 
7. - 8. februar 2008.

Trafikkbetjenter
Seksjonen jobber med å formalisere trafikkbetjenters kompetanse gjennom et fagbrev. Det tas sikte på å integrere trafikkbetjenters opplæring i vekterfaget, som i tillegg til en formalisering av kompetanse vil gi trafikkbetjentene en bredere yrkesfaglig opplæring og en mulighet for økt differensiering av yrkesoppgaver.

Seksjonen vil  arrangere et møte i februar med relevante instanser, og vil komme tilbake til resultat og framgang.

Brannkonferanse 2008
Det er nå mulig å melde seg på til Brannkonferansen som skal avholdes 9. - 10. april 2008.

Fagforbundet vil betale deltageravgiften for de ti første påmeldte som er deltidsansatte.

Fagforbundet vil også betale deltageravgiften for de ti første påmeldte kvinnelige deltagerne.

Renholdskonferanse 30. september 08
Fagforbundet vil i samarbeid med LO arrangere en konferanse i slutten av september i år. Konferansen er en del av LOs Forsøksprosjekt og vil ha "sosial dumping" som tema med en overordnet politisk profil.

Konferansen ønsker å favne bredt med flere innfallsvinkler på hvordan sosial dumping foregår i renholdsbransjen og vil invitere både tillitsvalgte og arbeidsgivere.

Konferansen ønsker å sette søkelys på både velkjente og ukjente problemstillinger i forhold til sosial dumping i renholdsbransjen og samtidig peke på hvordan man kan løse utfordringene knyttet til dette.

Havnkonferanse
Seksjonen i samarbeid med faggruppa ser på muligheten for å arrangeren konferanse for havneansatte til høsten. Program og påmelding vil bli lagt ut i god tid.

Gruppa jobber også med å lage en veileder for medlemmer som ønsker å ta fagbrev som kranførere. Veilederen vil ettehvert bli lagt ut på seksjonens nettsider.


Stipend
Fagforbundet har i 2007 totalt behandlet 4143 søknader til stipend. Av disse har 3488 fått innvilget søknad. Det har blitt utbetalt over 18 220 000 kr.

Høringer
Eventuelle innspill til høringer sendes administrasjonen innen fristene.

Nødetat-samband
Sosial- og helsedirektoratet har fremmet et forslag til høring vedrørende felles sambandsreglement for nødetatene. Seksjonen behandler saken og et høringssvar vil bli oversendt direktoratet fra seksjonen sammen med SHS. Høringen kan bli funnet under www. shdir.no/fagnytt - Høringer.

Vaskerifaget læreplan
Utdanningsdirektoratet har utarbeidet et forslag til høring for tekstilrens- og vaskerifaget vedrørende nye læreplaner som en del av Kunnskapsløftet.

Høringsforslaget er oversendt seksjonens faggruppe 1 for renhold og vaskeri og et felles høringssvar vil bli oversendt direktoratet. Mer informasjon finnes på direktoratets hjemmesider: http://skolenettet.no/lp.

SST administrasjonen
Seksjonen har fått tre nye medarbeidere.  Avdelingsleder Gry Bjørnstad Hernandez går ut i permisjon til desember 2008 .

Juned Akhtar vil være konstituert avdelingsleder i denne perioden. De nye i avdelingen er:

Ny: Rådgiver Mette Karin Haugen. Fagområder i seksjonen: Feiere, Teater og Kulturteknisk, Vaktmestere, Ansatte innen Energibransjen, Park Idrett og Bad, Frisør

Ny: Rådgiver Carl Ivar Delingsrud. Fagområder i seksjonen: Havn, Vann og avløp, Kollektivtransport.

Ny: Rådgiver Karianne Hansen Heien.
Fagområder: Brann, Høgskoleutdannede i Teknisk sektor, Renhold, Renovasjon, Trafikkbetjenter, Dyrepleiere.

Førstesekretær Bjørg Moksens. Fagområder: Stipend; hotellbooking, møterom, reiseregninger.

 

 

 

 

 
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia